CTE Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Nihai Başarı Listesi
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU
ADAYLARININ DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 05/08/2016 tarih ve 18514707-903.01.00.00-E.2773/92302 sayılı yazısı ile Komisyonumuza 90 Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru alımına ilişkinsınav izni verilmiş olup; sözlü sınav sonucuna göre NİHAİ BAŞARI LİSTESİ aşağıda ilan edilmiştir.

1- Nihai başarı listesinde yer alan ilk 90(doksan) adayın ASİL, 91'den 121' ye kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 121(yüzyirmibir) adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,

2- Nihai Başarı Listesinde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden en geç 15 gün içerisinde İstanbul Anadolu A (-2) 73 nolu Sınav Başvuru odasına teslim etmeleri, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirmeişlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR.              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYESÖZLEŞMELİ İNFAZ ve KORUMA MEMURU ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİAtama İşlemleri İçin İstenilen Belgeler
1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,
2- Askerlik Şubesinden Alınacak Güncel askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge)
3- Ortaöğretim/Önlisans 2014 KPSS, Lisans 2016 KPSS sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği),
4- Mal bildirim formu (İlan ekinde mevcuttur),
5- Başka Kurum ve Kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair beyan (İlan ekinde mevcuttur),
6- Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesi gereğince; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu
7- 6 X 9 ebadında 1 adet resim,
8- Anne-baba-kardeş-eş ve çocukları gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,
9- Kişinin kendisinde yaş düzeltilmesi veya isim değişikliği vb. var ise buna dair onaylı mahkeme karar örnekleri,
10- Eşinin iş durumu bildirir beyan,
11- 4 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT: Belgelerin asılları ile birlikte birer suret fotokopilerinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.


Gerekli Belgeler :
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
- Eşinin iş durumu bildirir beyan,
- Mal Bildirim Formu,
- Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel durum olup olmadığına dair yazılı beyan örneği,
- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim yazılı örneği,
- Sağlık Kurulu Raporunda Dikkat Edilecek Hususlar


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←